Regulamin Hali Sportowej


§1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Centrum – należy przez to rozumieć Hala sportowa Gdańsk, Klienci – należy przez to rozumieć wszystkich chętnych, którzy mają prawo korzystać lub korzystają z usług Hali Gdańsk, Zarządzający – Operator Obiektu Stowarzyszenie Klub Tenisowych Asów, Hali – należy przez to rozumieć boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali, mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Meissnera 5, i jest uzupełnieniem regulaminu obowiązującego na Kompleksie Piłkarskim umieszczonego na tablicy informacyjnej.
 3. Osoby przebywające w Hali podlegają przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora szkoleń/treningów/imprez odbywających się w Hali.

§ 2

 1. Hala jest miejscem organizowania imprez oraz wydarzeń cyklicznych: sportowych oraz rekreacyjnych.
 2. Hala jest czynna codziennie od 8.00 do 23.00 ( za wyjątkiem Świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy ), pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu w dowolnych godzinach po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem centrum.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania Hali, o czym poinformuje Klientów drogą telefoniczna bądź mailową.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo kontrolowania wszystkich zajęć sportowych, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

§ 3

 1. Z hali mogą korzystać Klienci ( grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni ), którzy wcześniej dokonali rezerwacji Hali, uiścili opłatę wg. obowiązującego cennika ( najpóźniej przed pierwsza grą z góry chyba, że z indywidualnego zapisu umowy z danym klientem wynika inaczej ) w biurze Centrum lub przelewem na konto bankowe podane przez Zarządzającego.
 2. Rezerwacje Hali przyjmowane są w biurze Centrum przy ul. Meisnera 5 w Gdańsku, drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Odwołanie bądź przeniesienie rezerwacji jest możliwe w przypadku opłaconych rezerwacji, najpóźniej 24h przed danym terminem. Odwołania ( lub przeniesienia ) rezerwacji można dokonać osobiście bądź telefonicznie. W innym przypadku opłata nie będzie zwracana.
 4. Za korzystanie z Kompleksu Piłkarskiego pobiera się opłaty zgodnie z cennikiem Centrum. Podane ceny są cenami za godzinę zegarową tj. 60 minut.

§ 4

 1. Wejście na hale jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym z płaską podeszwą, np. szutrówki , turfy, halówki. Na terenie Hali obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu korkowym bądź z podeszwą AG– bez metalowych nakładek. Zabrania się wchodzenia na Hale, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 2. W Hali Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 3. Podczas zajęć sportowych w Hali mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby upoważnione tj. Trenerzy, uczestnicy zajęć, pracownicy Centrum.
 4. Wszystkie grupy zorganizowane są zobowiązane do zapewnienia sobie instruktora, trenera, opiekuna we własnym zakresie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych mogą odbywać się pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 5. Klienci korzystający z hali maja możliwość pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szatni.
 6. Za przedmioty wartościowe Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w Hali piłkarskiej, które nie zdarzyły się z winy Centrum.
 8. Zabrania się zmiany stałego ustawienia wyposażenia Centrum ( bramki, ławki, siatkę ) bez zgody pracownika Centrum.
 9. Za wszystkie zdarzenia wynikające ze zmiany stałego wyposażenia Centrum odpowiada klient.
 10. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie wszelkie zauważone i powstałe uszkodzenia muszą niezwłocznie zostać zgłoszone pracownikowi Centrum.
 11. Zabrania się wnoszenia do Hali ostrych przedmiotów, szklanych opakowań, spożywania posiłków, żucia gumy, Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP , ppoż, bezpieczeństwa własnego i współćwiczących. Nadto Klienci obowiązani są stosować się do poleceń pracowników Centrum.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania drzwi – śluz. Za bezpodstawne złamanie w/w zakazu grozi kara grzywna w wysokości 1000 PLN słownie jeden tysiąc złotych 00/100
 13. Skargi i wnioski należy składać do Managera w biurze Centrum.
 14. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem regulaminu obowiązującego na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kompleksu Piłkarskiego oraz Hali Sportowej przed rozpoczęciem zajęć sportowych oraz przestrzegania jego warunków.
 15. Rozpoczęcie użytkowania Hali jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu